ទិន្នន័យចំនួន អ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦ ៖

ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប ៖ 22,148 ការិយាល័យ
ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៦ ៖ 7,865,033 នាក់
– បុរសចំនួន ៖ 3,654,119 នាក់
– ស្ត្រីចំនួន ៖ 4,210,914 នាក់
– ជនពិការដៃចំនួន ៖ 8,593 នាក់
– ព្រះសង្ឃចំនួន ៖ 8,824 នាក់
– អាយុពី១៨-៣០ឆ្នាំចំនួន ៖ 2,621,190 នាក់ (ស្រី : 1,369,046)
– អាយុពី៣១-៤៥ឆ្នាំចំនួន ៖ 2,707,092 នាក់ (ស្រី : 1,441,872)
– អាយុពី៤៦-៦៥ឆ្នាំចំនួន ៖ 2,024,936 នាក់ (ស្រី : 1,122,171)
– អាយុលើសពី៦៥ឆ្នាំចំនួន ៖ 511,815 នាក់ (ស្រី : 277,825)

យោង គេហទំព័រ គណៈកម្មការធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គជប

Advertisements