ហាសិបឆ្នាំគត់ !!!

ថៅកែវិទ្យុបារាំង លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ ឧទ្ទានឡើង «បីដង» ក្នុងពេល ក្រុមការងារ វិទ្យុបារាំង លើកនំខួបកំណើត តូចមួយ ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ គាត់ ហើយ ស្នើសុំថតរូបជុំគ្នាមួយប៉ុស្តិ៍។

jean-francois-tain-bd-25-nov-2016-50years

រូបថត ថ្ងៃខួបកំណើត ៥០ឆ្នាំគត់ ថៅកែ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៦

គាត់បញ្ជាក់ថា រឿងតែមួយគត់ដែលគាត់ចាំមិនភ្លេចក្នុងសម័យប៉ុលពត គឺថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនឯង ហើយ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា គឺជា ថ្ងៃខួបកំណើតពិតប្រាកដរបស់គាត់។

ខ្ញុំមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេរៀបចំខួបឲ្យ រាងអៀន !

លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ ពោលម្តងទៀត មុនពេលបញ្ចប់ដោយពាក្យថា អរគុណ… ហើយ ពួកយើងបំបែកគ្នា ទៅរកអាហារថ្ងៃត្រង់រៀងខ្លួន… គាត់ទៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយភរិយា…

Advertisements