បុរសៗក៏ចង់ស្អាតដែរ ចឹងបុរសៗក៏ចង់ប្រើផលិតផល រក្សាសម្រស់ល្អៗ ដូចនារីៗដែរ។

រាល់ពេលបានចេញទៅក្រៅប្រទេស ខ្ញុំតែងឆ្លៀតទិញផលិតផលរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរសខ្លះៗ ដើម្បីអោយរង្វាន់ខ្លួនឯង។

ថ្ងៃនេះដល់វេនសម្ពោធ កញ្ចប់រក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស មួយឈុតថ្មី (L’O REAL, Mountain Water Power Kit) ផលិតផលបារាំង ទិញនៅអឺរ៉ុប។ ម៉ាក L’OREAL នេះ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ មានប្រសិទ្ធិភាព សម្រាប់ផ្ទៃមុខខ្ញុំ ទើបស្កាត់ទិញ ម៉ាកដដែល មកទុកប្រើ។

image

image

ឈុតថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស ធ្លាប់ប្រើ កន្លងមក។

image

Advertisements