ចំនួន រាជធានី ខេត្ត ខណ្ឌ ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ និងភូមិ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ) មាន ២៥ រាជធានី /ខេត្ត ១២ខណ្ឌ ២៦ក្រុង ១៥៩ស្រុក ១៦៣៣ឃុំសង្កាត់ ១៤២៥៥ភូមិ។

Data of capital and commune in 2016

ប្រភព ៖ នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

Advertisements