ព្រោះតែខ្ញុំមិនមែននៅខ្លួនមួយដូចពីមុនទៀត ចឹងហើយ ពេលទិញអ្វីមួយត្រូវតែ ទិញពីរ។ ដើរមើលនាឡិកាស្វីសដែលមានជាងមួយរយម៉ាក (រាប់ទាំងម៉ាកក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ) ចុងក្រោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញ នាឡិកាម៉ាក Tissort ដែលជា ម៉ាកអន្តរជាតិ។

សម្រាប់ឱកាសខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយឆ្នាំ។

image

Advertisements