មានឱកាសបាន​ អានព័ត៌មានក្នុងទូរទស្សន៍… អានបានតែ ពីរថ្ងៃ ល្បីគួរសមដែរ… មិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាង និងអ្នករួមការងារ មួយចំនួនបានឃើញ… អបអរ…

Advertisements