ប្រហែលមាន​តែ ខ្ញុំដឹង ដែល​ភ្ញាក់ផ្អើល នឹង Quick Response Code (QR code) របស់ហ្វែសប៊ុក ??? ខ្ញុំ​មិនប្រាកដថា ហ្វែសប៊ុក បច្ចុប្បន្នភាព Timeline និងប្រកាសអោយ​ប្រើ​ កូដនេះ តាំងពីពេលណាមកទេ គ្រាន់តែ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថា ឡូយ ក៏​ចង់ប្រកាសផ្សាយមួយ ម៉្យាង​មិនទាន់ចង់​សរសេរ​ច្រើនផង។ 🙂

QR Code របស់ខ្ញុំ នៅលើ ហ្វែសប៊ុក

QR Code របស់ខ្ញុំ នៅលើ ហ្វែសប៊ុក

Advertisements