ជា​ ទស្សនៈ​​​​​សារ​​​​​ព័ត៌​​មាន​​​​​​​ខ្មែរ​​​​​ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ មករា ឆ្នាំ​​២០១៤​ ដែលខ្ញុំទើបតែ ផលិត និងបាន​ផ្សាយ​ កាលពីព្រឹកមិញ… ផលិតរួច យឺត​បន្តិច ប៊ិះ​អត់បានផ្សាយ…

Advertisements