ខ្ញុំ​បាន​ចូលរួម​ ពិព័រណ៍ “តំណក់” ដោយ គឹម ហាក់ កាលពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែមេសា នៅ​វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា។ ជា​ ពិពណ៌​ រូបថត ដែលគួរ​អោយ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ… ខ្ញុំ​បាន​ជួប​មិត្តភក្តិ​ស្គាល់គ្នា​ដែល​ចូលចិត្ត​ថត​រូប​មួយ​ចំនួន​ផង​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍នេះ…

Advertisements