ការ​ជួប​ជុំ​ដាក់​បិណ្ឌ​នៅ វត្តព្រែកប្រា ជួបជុំ​គ្នា​ នៅ​ផ្ទះ លោកគ្រូ យូ បូ ឆ្នាំ (២០១២)នេះ នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅ​ ព្រឹកថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១២។

ដំណឹង​នេះ ជម្រាបជូនសិក្ខាកាមសមាគមអ្នកនិពន្ឋខ្មែរគ្រប់ជំនាន់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត​សូមទាក់ទង មកលេខ កញ្ញា ណេង កន្និដ្ឋា 010 516656, 011 516656, 012516656.

សូមអរគុណ

;

សម្រង់រូបភាព សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ទៅដាក់បិណ្ឌនៅវត្តព្រែកប្រា…

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០០៦)

;

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០០៧)

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០០៨)

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០០៩)

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០១០)

សមាជិកសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ ចូលរួម​ដាក់បិណ្ឌ នៅ​វត្តព្រែកប្រា (ឆ្នាំ២០១១)

;

;

;

;

Advertisements