(រូបភាព ៖ Dara) នរណាអាច​បកស្រាយបានថា រូបថ្លុក​នេះ បង្ហាញពីអ្វី?

Advertisements