វិដេអូ​ខាងក្រោម នឹង​បង្ហាញ​អ្នក ពីវិធី បង្កើត​ផែនទី​មួយ ដោយ​ខ្លួនឯង នៅលើ​ Google Map ងាយៗ។ អ្នក​ដែល​បង្កើតផែនទី​នេះ ក៏​អាច​ បង្ហាញជា ​សាធារណៈ ឬ​ត្រឹម​មើលជា ឯកជន បាន…

Advertisements