(បច្ចុប្បន្នភាព ២៩ កក្កដា) ទីបំផុត ខ្ញុំអាចរកកន្លែងចុះកម្មសិក្សាជាផ្លូវការ បានហើយ។ ទីនោះ គឺ ជាក្លិបមេធាវីមួយ ឈ្មោះថា ក្រុមមេធាវីដូនពេញ ឬ Daun Penh Law Firm។

បើតាមកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយនឹង លោក យិច សមិទ្ធិ មេធាវី នៃក្លិប មេធាវីដូនពេញ ដែលមាន បទពិសោធន៍ ការងារផ្នែក ច្បាប់ ជាង ៨ឆ្នាំ លោក បាន បញ្ជាក់ថា ជំនាញ ដែលគាត់ ខ្លាំងបំផុត គឺឯកទេស រៀបចំកិច្ចសន្យា បន្ថែមលើ ជំនាញទូទៅ រឿងរដ្ឋប្បវេណី និងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ។ [ឃោសនា] បើអ្នក​មានវិវាទ ពាក់ព័ន្ធនឹង រដ្ឋប្បវេណី (ទាមទាសំណងជម្ងឺចិត្ត ចែកទ្រព្យ…) លោក អ្នកអាច ទំនងទំនង ជាមួយលោកបា តាមអាស័យដ្ឋាន ការិយាល័យ ជាន់ទី២ អាគារ ប៊ីអ៊ែស (BS)។

20120728-172155.jpg

Advertisements