ទើបតែ ចាប់អារម្មណ៍ថា រូបខ្យង របស់ Skype ពិតជា មានន័យ របស់គាត់មែន។

skype ប្រើប្រាស់សម្រាប់ ទទួលឯកសារភ្លាមៗ

Advertisements