ចង់ធ្វើ ពិធីករ-ពិធីការនី ក្នុងកម្មវិធី ឡូយ៩ អត់?

បើមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ២៣ឆ្នាំ !

ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងរូបថត មួយជំហរខ្លួន ទៅក្រុមការងារ

អ៊ីម៉ែល ៖ submit@loy9.com.kh

ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

Do you want to be the presenters for Loy9?

Your chance is coming. Send us your CV and a photograph to submit@loy9.com.kh
Deadline 13 July, 2012 by 5PM
Loy9 is an entertaining and inspiring mass media campaign on TV, radio and online, that any young Cambodian can take part in. Loy9 will continue its second season at the beginning of 2013; and it is on radio every Monday at 12 noon on FM 103 and its regional partner stations.

For online updates, follow:
http://www.loy9.com.kh
http://www.facebook.com/loy9kh
http://www.twitter.com/loy9kh

Advertisements