អ្នកជំនាញអាយធី នៅកន្លែងធ្វើការងារ ខ្ញុំបាន ណែនាំថា Google Drive មិនគួរប្រាស់ ដើម្បី ចែករំលែក ឯកសារ ទេ (គួរតែ ជា4Share) ព្រោះ មិនសូវមាន សុវត្ថិភាព ដល់ គណនី Google របស់ខ្លួន។ ម៉ិញ ទើបតែ ចែករំឡែក ឯកសារ ជាង ១៣៥ Mb តាម Google Drive ។ មិត្តភក្តិ បញ្ជាក់ថា បានទទួលហើយ តែ ផ្ញើចេញបានមួយ ស្របក់ សារមួយរបស់ Google បាន ព្រមានថា មានភាពមិនប្រក្រតី កើតឡើងចំពោះ គណនី របស់អ្នក…

ត្រូវ Confirm លេខទូរស័ព្ទ និងរង់ចាំ លេខកូដ តាមសារ SMS អស់ជាង ១៥ នាទី ទើបអាច ចូលទៅ គណនី របស់ខ្លួនបាន។ ឯកសារដែលបាន ចែករំលែក រួច មិនអាចបើកបាន ទៀតទេ។

ហេតុអ្វី ក៏បែបនេះ ? អាចជារឿងធម្មតា ឬមកពី ខ្ញុំមិនចេះប្រើ ? 😦

Advertisements