នារីភាគច្រើន ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍

ពីព្រោះ តែអ្វីដែលពួកគេបានឮ…

បុរសភាគច្រើន ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍

ពីព្រោះ តែអ្វីដែលពួកគេបានឃើញ

អីចឹងហើយបានជា នារីតែងតែ តុបតែងខ្លួន ចំណែកបុរស ចូលចិត្តកុហក

GIRLS FALL IN LOVE

Because of what they hear,

BOYS FALL IN LOVE

Because of what they see.

That’s why girls wear make up and boys lie.

Advertisements