យោងប្រកាស ៖ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កែសម្រួលអត្ថបទ និងយកព័ត៌មាន

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៣:០៩

អត្ថបទ  ៖ បុប្ផាកោះ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖

-ផ្នែកនិពន្ធ ចេះកែសម្រួលអត្ថបទព័ត៌មាន និងឯកសារផ្សេងៗ

-យកព័ត៌មាន ស្រាវជ្រាវ សរសេរអត្ថបទសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍ (ច្រើននាក់)

-លក្ខខណ្ឌ ៖ មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ, លើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតចូលហាត់ការ និងបម្រើការ ។

លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទ ០៩៧ ៩០០០ ១៦០, ០១៧ ៩៤ ៩៤ ៣៧, ០១១ ៧០ ៣៧ ៣៧

សូមអរគុណ!

Advertisements