ទូរទស្សន៍ CNC ព័ត៌មានថ្មីសំរាប់កម្ពុជា

(ប៉ុស្តិ៍ លេខ ៣៥ – Channel 35)

  • ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន ២៤ ម៉ោង ដំបូងគេ បំផុតនៅកម្ពុជា
  • ផ្សាយផ្តោតការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍ វិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ…
  • ផ្សាយផ្លូវការភ្នំពេញ-ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ និងទូទាំងប្រទេស នៅបំណាច់ឆ្នាំ២០១២
  • បច្ចុប្បន្នភាព ៖ កំពុងផ្សាយសាកល្បង (ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ ល្ងាច)

20120622-181347.jpg

Advertisements